خاتمه طرح پژوهشی با عنوان «طراحی الگو و تهیه نمونه همگن و پایدار برای آزمون مهارت خواص مکانیکی روکش سیم و کابل»

طرح پژوهشی با عنوان «طراحی الگو و تهیه نمونه همگن و پایدار برای آزمون مهارت خواص مکانیکی روکش سیم و کابل» در پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت انجام و به اتمام رسید. در این طرح چگونگی برگزاری آزمون مهارت و نحوه ساخت اقلام همگن و پایدار از روکش کابل جهت ارزیابی صحیح آزمایشگاه های فعال حوزه برق و الکترونیک از طریق برگزاری آزمون مهارت بر اساس استاندارد ISO/IEC 17043، بررسی شد. برای اجرای این پروژه، پس از طراحی الگو و تهیه اقلام این آزمون، عملکرد آزمایشگاه ها در خصوص پنج اندازه­ده روکش کابل، شامل استقامت کششی روکش قبل و بعد از کهنگی، درصد ازدیاد طول در نقطه پارگی روکش قبل و بعد از کهنگی و تلفات جرم، مورد بررسی قرار گرفت.              

آزمایشگاه‌های دارای گواهینامه تایید صلاحیت ISO/IEC 17025، آزمایشگاه های همکار ادارات کل استاندارد استان‌ها، آزمایشگاه ­های شرکت­های تولیدکننده و سایر آزمایشگاه ­های فعال در زمینه سیم و کابل به شرط داشتن توانایی انجام آزمون، امکان شرکت در این آزمون مهارت را داشتند. اقلام این آزمون بر اساس الگوی تدوین شده در مرکز آزمون مهارت، تهیه و به صورت «مشارکت همزمان» بین مشارکت کنندگان توزیع گردید. پس از دریافت نتایج مشارکت کنندگان و تعیین مقادیر تخصیص یافته و انحراف استاندارد آزمون مهارت از روش اجماع نتایج مشارکت کنندگان، ارزیابی عملکرد آزمایشگاه ها انجام شد. در این آزمون مهارت عملکرد ۲۴ آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصل از آن نشان داد که بیش از ۹۴ درصد مشارکت کنندگان در همه اندازهده­ها­ موفق به کسب نتیجه «رضایت بخش» شدند.