اطلاعیه مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در خصوص ارزیابی آزمایشگاه های حوزه کالیبراسیون

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران با توجه به نتایج ارزیابی آزمایشگاه های تایید صلاحیت شده در حوزه کالیبراسیون که توسط کارشناسان مرکز اندازه شناسی، اوزان و مقیاس های سازمان ملی استاندارد ایران مطابق با استاندارد INSO 231، انجام شده است، اطلاعیه ای صادر کرد. مطابق این اطلاعیه به کلیه آزمایشگاه هایی که کالیبراسیون متر نواری در دامنه فعالیت آن ها وجود دارد، مهلت داده می شود تا تاریخ 10 شهریور سال ۹۹ جهت تهیه میز مناسب اقدام نمایند. در غیر این صورت کالیبراسیون متر تا سه متر در دامنه فعالیت آزمایشگاه قرار داده خواهد شد.

این اطلاعیه با هدف یکسان سازی امور اجرایی در کلیه آزمایشگاه ها و وحدت رویه در ارزیابی های اولیه و مراقبتی، صادر شده است.