ارزیابی ۲۸ آزمایشگاه همکار اداره کل استاندارد استان آذربایجان شرقی توسط پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و بازرسی پژوهشگاه استاندارد در سه ماهه نخست امسال

در سه ماه نخست سال ۹۸ تعداد ۲۸ آزمایشگاه همکار استان آذربایجان شرقی توسط پژوهشکده سیستم‌های مدیریت کیفیت و بازرسی مورد ارزیابی قرار گرفته‌است. به گفته مریم جلیلی رئیس پژوهشکده سیستم‌های مدیریت کیفیت و بازرسی طرح ارزیابی آزمایشگاه‌های همکار استان آذربایجان شرقی در راستای تفاهم­ نامه همکاری فیمابین پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و بازرسی و اداره کل استاندارد استان آذربایجان شرقی آغاز شده و در حال انجام می‌باشد.ش