ارزیابی ۲۸ آزمایشگاه همکار اداره کل استاندارد استان آذربایجان شرقی توسط پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت پژوهشگاه استاندارد در سه ماهه نخست امسال

در سه ماه نخست سال ۹۸ تعداد ۲۸ آزمایشگاه همکار استان آذربایجان شرقی توسط پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت مورد ارزیابی قرار گرفته‌است. به گفته مریم جلیلی رئیس پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت طرح ارزیابی آزمایشگاه‌های همکار استان آذربایجان شرقی در راستای تفاهم­ نامه همکاری فیمابین پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت و اداره کل استاندارد استان آذربایجان شرقی آغاز شده و در حال انجام می‌باشد.ش