ارزیابی ۲۳ آزمایشگاه همکار اداره کل استاندارد استان تهران تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۸

به گفته خانم دکتر جلیلی رئیس پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت در سه ماه نخست سال جاری ۲۳ آزمایشگاه همکار استان تهران در زمینه های برق و الکترونیک، خودرو و نیرو محرکه، ساختمانی و معدنی، شیمیایی و پلیمر، غذایی و کشاورزی، مکانیک و فلزشناسی، مهندسی پزشکی و نساجی و چرم، توسط این پژوهشکده مورد ارزیابی قرار گرفته اند. از این تعداد ۲۰ مورد به تمدید و افزایش دامنه گواهینامه تایید صلاحیت منتهی شده و ۲ پرونده در مرحله ارزیابی مجدد است. همچنین گواهینامه یک آزمایشگاه تعلیق شده است.

طرح ارزیابی آزمایشگاه های همکار استان تهران از سال ۱۳۹۲ توسط پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت پژوهشگاه استاندارد، در حال انجام می باشد.