اتمام طرح پژوهشی «بررسی عملکرد آزمایشگاه های صنایع غذایی و کشاورزی در آزمون های شیمیایی نوشیدنی ها- مطالعه موردی آب انار»

طرح پژوهشی با عنوان «بررسی عملکرد آزمایشگاه های صنایع غذایی و کشاورزی در آزمون های شیمیایی نوشیدنی ها- مطالعه موردی آب انار» در پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت، به پایان رسید.

این پروژه به دلیل اهمیت کنترل کیفیت نوشیدنی ها در زنجیره تولید و تامین مواد غذایی سالم و ایمن و با توجه به لزوم ارزیابی عملکرد آزمایشگاه های آزمون فعال در این حوزه، که ویژگیهای شیمیایی این محصولات را اندازه گیری می کنند، با هدف اعتماد سازی بیشتر برای مشتریان آزمایشگاه، شناسايي منابع خطا و ارائه راهکارهایی براي بهبود عملکرد آزمایشگاه ها، در مرکز آزمون مهارت استاندارد طراحی و اجرا شد.

در این طرح عملکرد ۲۲ آزمایشگاه از سراسر کشور در خصوص ۷ اندازه ده، اسیدیته کل بر حسب اسید سیتریک، pH، قند کل، ساکارز، مواد جامد محلول در آب، عدد فرمالین و خاکستر کل، مورد تحلیل و بررسی دقیق قرار گرفت. تحلیل نتایج نشان داد که بیش از ۸۰% مشارکت کنندگان در همه اندازه­ده­ها­ موفق به کسب نتیجه «رضایت بخش» شدند.