مرکز آزمون مهارت استاندارد

اجرای آزمون های مهارت برای افزایش توان فنی و کیفی آزمایشگاه ها، یکی از الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 جهت تضمین کیفیت نتایج آزمون / کالیبراسیون است. آزمایشگاههای تایید صلاحیت شده براساس استاندارد ISO17025، آزمایشگاههای همکار سازمان ملی استاندارد و سایر آزمایشگاه هایی که نیاز به شرکت در فضای رقابتی سالم برای ارزیابی عملکرد خود در مقایسه با سایر آزمایشگاههای مشابه را دارند، می توانند با ثبت نام و شرکت در آزمون مهارت (PT) ، عملکرد خود را محک بزنند. مرکز آزمون مهارت استاندارد، به عنوان یکی از گروه های فعال پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت، از سال 1392 اقدام به ترجمه و تدوین استاندارد ملی INSO-ISO-IEC-17043 با عنوان ارزیابی انطباق الزامات عمومی آزمون مهارت و پیاده سازی آن نمود. این استاندارد شامل الزامات عمومی برای تایید صلاحیت مجریان آزمون مهارت و همچنین نحوه تدوین و اجرای الگوهای آزمون مهارت می باشد. مرکز آزمون مهارت استاندارد با استقرار استاندارد ISO/IEC 17043 و برگزاری آزمون های مهارت در گروه های مختلف آزمایشگاهی، در سال 1395 موفق به دریافت گواهینامه تایید صلاحیت از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران گردید. برای اجرای آزمون های مهارت لازم است مجری آزمون مهارت پس از تهیه/ ساخت اقلام و اثبات همگنی و پایداری آنها در چارچوب زمانی مشخص، اقلام آزمون را برای مشارکت کنندگان توزیع نماید و پس از دریافت نتایج آزمون مشارکت کنندگان، بررسی و تحلیل آماری آنها و ارائه گزارش تحلیلی نهایی آزمون مهارت،آزمایشگاهها را بر اساس عملکرد واقعیشان ارزیابی و رتبه بندی نماید. بر این اساس عملکرد آزمایشگاه ها در آزمون های کمی، قابل قبول، غیر قابل قبول یا مشکوک است. پس از طراحی الگوهای آزمون مهارت و اطلاع رسانی آنها از طریق سایت مرکز، ثبت نام آنلاین آزمایشگاههای متقاضی ، آغاز می شود. بدیهی است، طبق الزامات صریح استاندارد ISO/IEC 17043، رعایت محرمانگی اطلاعات و پرهیز از تاثیر پذیری از مراجع بیرونی و فشارهای خارجی از نخستین اصول استقرار این استاندارد است که به تمامی در مرکز آزمون مهارت استاندارد رعایت می شود.
لیست آزمون های مهارت اجرا شده