مرکز آزمون مهارت استاندارد ایران

اجرای الگو های آزمون مهارت برای افزایش توان فنی و کیفی آزمایشگاه ها یکی از الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 جهت تضمین کیفیت نتایج آزمون / کالیبراسیون است. آزمایشگاههای دارای استاندارد ISO 17025 ، آزمایشگاههای همکار استاندارد و سایر آزمایشگاههای که نیاز به شرکت در فضای رقابتی سالم برای ارزیابی عملکرد خود- در مقایسه با سایر آزمایشگاههای مشابه را–دارند می توانند با ثبت نام و شرکت در آزمون مهارت (PT) ، عملکرد خود را محک بزنند. مرکز آزمون مهارت استاندارد، بعنوان یکی از گروههای فعال پژوهشکده سیستمهای مدیرت کیفیت و بازرسی، اقدام به ترجمه و تدوین استاندارد ملی 17043 ( استاندارد آزمون مهارت) و همچنین پیاده سازی آن در پژوهشکده سیستم ها کرد . این استاندارد شامل الزامات کلی برای تایید صلاحیت مجریان آزمون مهارت(PTP) و همچنین نحوه تدوین و اجرای الگوهای آزمون مهارت می باشد که برای انواع الگو­­های آزمون مهارت عمومیت دارد. با استقرار استاندارد 17043 در این مرکز و برگزاری آزمونهای مهارت مختلف بر روی گروهها ی منتخب آزمایشگاهها و اقلام ویژه انتخاب شده ، با ارسال این اقلام در چارچوب زمانی مشخص و آزمون آنها در آزمایشگاهها و ارایه گزارش آزمون به مرکز آزمون مهارت استاندارد، پس از بررسی و تحلیل آماری نتایج عملکرد آزماشگاهها، می توان بر پایه اصول علمی, نتایج قابل قبول را از سایر نتایج تمیز داد و آزمایشگاهها را بر اساس عملکرد واقعیشان ارزیابی و یا درجه بندی کرد. با تکمیل ساختار مستندات مرکز آزمون مهارت استاندارد و طرح ریزی الگوهای آزمون مهارت (PT Scheme) و آغاز ثبت نام آنلاین آزمایشگاههای متقاضی ، اولین الگوهای آزمون مهارت اجرا می شود و در بهار سال آینده نتایج نخستین دوره اجرای آزمونها اطلاع رسانی خواهد شد. بدیهی است ، طبق الزامات صریح استاندارد 17043، رعایت محرمانگی اطلاعات و پرهیز از تاثیر پذیری از مراجع بیرونی و فشارهای خارجی از نحستین اصول استقرار سیستم 17043 است که به تمامی در مرکز آزمون مهارت استاندارد رعایت می شود.