معرفی پژوهشکده

معرفی پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت

پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت (با عنوان قدیم پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و بازرسی) یکی از 4 پژوهشکده پژوهشگاه استاندارد است که با توجه به وظایف قانونی پژوهشکده براساس چالشهای موجود و نیازهای روز صنایع کشور مشغول به فعالیت می باشد. اهم فعالیت های این پژوهشکده در قالب 3 گروه پژوهشی سامانه های مدیریت، ارزیابی انطباق و مهارت و اندازه شناسی و مرکز آزمون مهارت استاندارد عبارت است از:

 • انجام آزمون های مهارت (proficiency test)
 • ارزیابی آزمایشگاه های همکار اداره کل استاندارد استان تهران و آذربایجان شرقی به عنوان پیمانکار فرعی
 • ارزیابی آزمایشگاه ها بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 به عنوان پیمانکار فرعی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
 • مشارکت در تدوین استانداردهای ملی و بین المللی
 • مشاوره، آموزش، طراحی و استقرار سیستم های مدیریت
 • انجام پروژه های پژوهشی میان مدت و بلند مدت
 • مشاوره فنی به واحد های تولیدی و استانداردسازی فعالیتهای آنها
 • مشاوره در زمینه دریافت نشان استاندارد
 • تدوین استانداردهای پژوهش محور
 • برگزاری دوره های آموزشی
 • و ....


جایگاه پژوهشکده در پژوهشگاه استاندارد