تاریخچه پژوهشکده

به استناد تبصره ماده 2 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب سال 1371 مبنی بر اینکه "تشکیلات تحقیقاتی موسسه معادل پژوهشگاه محسوب می گردد و از مقررات مربوطه تبعیت نموده و از امکانات آن برخوردار خواهد شد" و همچنین بر اساس جزء 2 ماده 3 قانون فوق الذکر، انجام تحقیقات به منظور تدوین استاندارد ، بالا بردن کیفیت کالاهای تولید داخلی ، کمک به بهبود روش های تولید و کارایی صنایع ، یکی از مهمترین وظایف سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تعریف شده است .این امر مهم براساس ماده 12 اساسنامه پژوهشگاه بر عهده پژوهشگاه استاندارد واگذار شده است . پژوهشگاه استاندارد وابسته به مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بر اساس تبصره ماده 2 قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و مصوبه جلسه مورخ ۱۳۷۸/۱/۳ شورای گسترش آموزش عالی تاسیس گردید. در سال 1385 در پی تغییراتی که در ساختار سازمانی مؤسسه استاندارد ایجاد گردیده پژوهشگاه استاندارد به عنوان یکی از معاونت های سازمان با چهار پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت , شیمی و پتروشیمی , برق و مکانیک و ساختمان , غذایی و کشاورزی تشکیل و بر اساس برنامه پنجم توسعه و بر اساس ماده 3 اساسنامه پژوهشگاه از تاریخ ۱۳۹۰/۱/۱ با تغییراتی که در ساختار سازمانی مؤسسه استاندارد رخ داده پژوهشگاه دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال اداری و مالی گردیده است.