مشاوره، آموزش، طراحی و استقرار سیستمهای مدیریت

یکی از مطمئن ترین روشها برای مدیریت سازمان، استفاده از تجربیات سازمانهای پیشروست که در غالب استانداردهای بین المللی مدیریت عرضه شده است. مزایا و اهداف اصلی استقرار سیستم های مدیریت شامل موارد زیر است:

 • ایجاد چارچوبی برای تحقق اهداف سازمان
 • ایجاد زیر ساختی برای دستیابی به نتایج مورد انتظار مدیریت ارشد سازمان
 • استقرار نظام مدیریتی مشخص در سازمان
 • آموزش کارکنان و مدیریت و انتقال دانش بین کارکنان
 • افزایش رضایت مشتریان و سایر طرفهای ذی نفع
 • کاهش دوباره کاریها و محصولات/ خدمات نا مناسب و معیوب
 • کاهش هزینه های بی کیفیت محصولات/ خدمات
 • اطمینان مشتریان و سایر طرفهای ذی نفع ، نهادهای گواهی دهنده و مراجع قانونی

توانمندی پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت در این زمینه شامل مشاوره در جهت طراحی، استقرار سیستم های مدیریت بر مبنای لیست استانداردها و راهنماها ی زیر می باشد :
 • ISO 9001 برای مدیریت کیفیت همه سازمانها
 • ISO 14001 برای مدیریت زیست محیطی همه سازمانها
 • OHSAS 18001 برای مدیریت ایمنی شغلی و بهداشت حرفه ای همه سازمانها
 • راهنمای HSE برای مدیریت زیست محیطی-ایمنی شغلی و بهداشت حرفه ای همه سازمانها
 • ISO 10002 برای مدیریت شکایات مشتریان همه سازمانها
 • ISO 10004 برای مدیریت سنجش رضایت مشتریان همه سازمانها
 • ISO 17065 ارزیابی انطباق -الزامات مربوط به نهادهای گواهی کننده محصولات ، فرایندها و خدمات
 • ISO 22000 سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی-الزامات هر سازمان در زنجیره مواد غذایی
 • ISO 51000 سیستم مدیریت انرژی
 • ISO 17021 ارزیابی انطباق -الزامات نهادهای ارایه کننده خدمات ممیزی و گواهی کردن سیستم های مدیریت
 • ISO 10015 راهنمایی هایی برای آموزش

مراحل دریافت خدمات مشاوره به ترتیب زیر میباشد:
 1. تماس با پژوهشکده سیستمها و اعلام خدمات درخواستی
 2. ارایه اطلاعات درخواستی و تکمیل پرسشنامه
 3. برگزاری نشست یا بازدید احتمالی از سازمان متقاضی
 4. دریافت طرح پیشنهادی پژوهشکده شامل شرح خدمات پزوهشکده، زمان و هزینه خدمات
 5. بررسی پیشنهاد و حصول به توافق
 6. دریافت قرارداد از پژوهشکده و انجام تشریفات قانونی شروع همکاری
 7. شروع همکاری و دریافت خدمات پژوهشکده