توانمندسازی صنایع مشمول طرح تجا

یکی از طرح های اجرایی میان مدت پنج ساله که کلیه صنایع داخلی در آن ملزم به استقرار نظام کیفیت، استانداردسازی و دریافت گواهی محصول می باشند. با توجه به ابعاد وسیع این برنامه از یک طرف و منابع بالقوه بیرونی سازمان بویژه کارشناسان رسمی استاندارد از سوی دیگر، تدوین فرایندهایی که امکان بهره برداری موثر از این منابع را فراهم کند امری منطقی و ضروری است. از اینرو یکی از فعالیت های دیگر پژوهشکده سیستم های مدیریت ایجاد وحدت رویه در عملکرد ادارات کل استاندارد استانها در بهره برداری از توان بخش خصوصی (کارشناسان رسمی استاندارد) برای راهنمایی علمی و فنی تولیدکنندگان جهت استقرار نظام کیفیت می باشد.