توانمندسازی صنایع مشمول طرح تجا

یکی از طرح های اجرایی میان مدت پنج ساله که کلیه صنایع داخلی در آن ملزم به استقرار نظام کیفیت، استانداردسازی و دریافت گواهی محصول می باشند. با توجه به ابعاد وسیع این برنامه از یک طرف و منابع بالقوه بیرونی سازمان بویژه کارشناسان رسمی استاندارد از سوی دیگر، تدوین فرایندهایی که امکان بهره برداری موثر از این منابع را فراهم کند امری منطقی و ضروری است. از اینرو یکی از فعالیت های دیگر پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت ایجاد وحدت رویه در عملکرد ادارات کل استاندارد استانها در بهره برداری از توان بخش خصوصی (کارشناسان رسمی استاندارد) برای راهنمایی علمی و فنی تولیدکنندگان جهت استقرار نظام کیفیت می باشد.