اندازه شناسی

گروه پژوهشی اندازه شناسی ، در راستای و ظایف پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت، به شرح ذیل در زمینه های مطالعاتی و تحقیقاتی مشغول به کار می باشد

 • تدوین استانداردهای ملی در زمینه اندازه شناسی
 • مشارکت در تدوین استانداردهای بین‌المللی
 • شرکت در کمیته های تدوین استاندارد در سطح ملی و بین‌المللی در زمینه اندازه شناسی
 • همکاری با مراجه ذیصلاح در ارتباط با ممیزی و کنترل شرکت های همکار
 • برگزاری دوره های آموزشی مرتبط
 • انجام فعالیتهای پژوهشی در حوزه اندازه شناسی
 • ارتباط فعال و پویا با موسسات ، جوامع علمی و پژوهشی و افراد صاحب نظر در داخل و خارج از کشور در چارچوب مقررات و ضوابط مربوط در زمینه اندازه شناسی
 • انتشار نتایج پژوهش ها و فعالیت های علمی و فنی از طریق چاپ کتب، مجلات، مقالات و غیره
 • برگزاری همایش‌ها و کارگاه های پژوهشی و آموزشی
 • انجام پژوهش و مطالعات لازم در خصوص تهیه قانون اندازه گیری کشور و یا تغییر آن
 • ایجاد آزمایشگاه های ملی در زمینه اندازه شناسی و نگهداری آن درسطح مطلوب به منظور برقراری قابلیت ردیابی نتایج اندازه گیری
 • طراحی و اجرای آزمون های بین آزمایشگاهی، آزمون مهارت و آزمون های مشابه در کشور