استانداردهای کارخانه ای

تدوین و صحه گذاری استانداردهای کارخانه ای

استانداردهای کارخانه ای یا درون سازمانی مجموعه استانداردهایی هستند که در واحدهای تولیدی و یا سازمان ها با توجه به فعالیت های خاص آنها تدوین شده و مورد استفاده قرار می گیرند. به عنوان مثال هر واحد تولیدی برای کلیه فعالیت های خود در زمینه های طراحی، تولید و یا خدمات از چهارچوب و اصول معینی پیروی می کندکه این اصول می تواند در قالب استانداردهای کارخانه ای به کار گرفته شود. استانداردهای کارخانه ای پیش نیازی هستند برای تدوین استانداردهای در سطوح بالاتر، بعبارتی از این استانداردها برای تدوین استاندارد در سطوح ملی یا بین المللی استفاده می شود. بعبارتی کشوری که تعداد استانداردهای کارخانه ای بیشتری دارد، نقش مؤثرتری در تدوین استانداردهای منطقه ای و بین المللی می تواند ایفا نماید که البته این امر مستلزم تولید و توسعه دانش در آن کشور است. چرا که دانش و پژوهش از ارکان اصلی تدوین یک استاندارد کارخانه ای می باشد. پروژه تدوین و صحه گذاری استانداردهای کارخانه ای از اواسط سال 1392 به پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت واگذار شد. و فرآیند انجام این کار به شرح زیر انجام می شود:

روش درخواست تدوین / صحه گذاری استانداردهای کارخانه ای

در مواردی که محصولات واحد های تولیدی شامل استاندارد اجباری و یا تشویقی نبوده و یا استاندارد ملی در مورد آن موجود نباشد ، واحدها میتوانند در خواست ثبت استاندارد کارخانه ای را از طریق ادارات کل استاندارد استان مربوطه ارائه دهند و یا جهت تدوین استاندارد مربوطه و ادامه روند از طریق ارائه نامه به پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت بصورت مستقیم و یا از طریق کلینیک های استاندارد مستقر در شهرک های صنعتی درخواست خود را ارسال نمایند. لازم به توضیح می باشد جهت درخواست صحه گذاری استاندارد کارخانه ای و ثبت شماره برای آن مطابق روش اجرایی 216/33/ر درخواست کننده فرم تکمیل شده " درخواست ثبت استاندارد کارخانه ای " به شماره 1-216/33/ف را به همراه دو نسخه از استاندارد های کارخانه ای مورد نظر به اداره کل استان ارائه می دهد.
مدارک مورد نیاز :
  • تصویر پروانه معتبر بهره برداری یا گواهی معتبر فعالیت از مراجع قانونی کشور
  • تصویر آگهی ثبت شرکت به همراه آخرین تغییرات در روزنامه رسمی ( در صورتیکه مجوز تولید به نام شرکت باشد.)
  • تصویر گواهی و یا آگهی ثبت نام یا علامت تجاری معتبر در روزنامه رسمی کشور (چنانچه تقاضا به نام شرکت باشد و کالا در زمره محصولات بهداشتی، خوراکی و آشامیدنی نباشد، ارائه ثبت علامت تجاری الزامی نمی باشد.)
  • چنانچه محصول تحت لیسانس و یا به سفارش تولید می شود، تصاویر مدارک مثبته، مستندات و تفاهم نامه های فی مابین.
  • دو نسخه از متن استاندارد اظهار شده

درخواست می تواند از سه طریق زیر انجام گیرد:
  1. ادارات کل استانی
  2. دفاتر کلینیک استاندارد
  3. متقاضی

رویه انجام کار

بررسی عمومی: استاندارد محصول از لحاظ اجباری و تشویقی بودن بررسی میگردد و در صورتیکه محصولی دارای استاندارد اجباری یا تشویقی باشد ، از شمول این روش اجرایی خارج بوده و بررسی نشده و به اطلاع درخواست کننده رسانده می شود. جستجوی منابع و الزامات: منابع دیگر مرتبط با محصول (داخلی / خارجی) مورد بررسی قرار می گیرد و استاندارد ها و روش های آزمون های مربوطه بررسی می گردد. بررسی امکان سنجی: با توجه بررسی منابع انجام شده ، امکان تدوین و یا صحه گذاری استاندارد کارخانه ای پیشنهاد شده تعیین می گردد. درصورت امکان پذیر بودن تدوین و یا صحه گذاری استاندارد ارائه شده ، با توجه به زمینه کاری و صنعت مربوطه دبیر تدوین انتخاب می گردد. بازدید اولیه : در صورت لزوم برای احراز تولید محصول و بررسی های اولیه ، لازم است بازدید اولیه از واحد تولیدی انجام پذیرد. با توجه به اینکه درخواست تدوین استاندارد کارخانه ای و یا صحه گذاری استاندارد پیشنهاد شده باشد، تیم مربوطه شامل دبیر تدوین، کارشناس/کارشناسان مرتبط با صنعت مربوطه، نماینده متقاضی و یک نفر نماینده از پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت تشکیل و ضمن برگزاری جلساتی اقدام به بررسی استاندارد تدوین شده و یا پیشنهادی می کنند. طراحی و انجام آزمون: با توجه به اینکه آزمونهای ذکر شده در استاندارد در واحد تولیدی قابل انجام باشد یا خیر ، جهت انجام آنها برنامه ریزی لازم صورت می گیرد. در صورتیکه آزمونها در داخل واحد تولیدی انجام شود ، کلیه آزمونها می بایست در حضور نماینده پژوهشکده و در صورت لزوم دبیر تدوین مربوطه انجام گیرد. در صورتیکه نیاز باشد برای انجام آزمونها از خدمات آزمایشگاههای دیگر استفاده شود، لازم است نمونه های مورد نیاز برای انجام آزمون با نظارت نماینده پژوهشکده پلمب شده و به آزمایشگاه مورد نظر ارسال گردد. در مواردی که نیاز به بازرسی در محل وجود داشته باشد، چک لیست های مربوطه توسط دبیر و کارشناسان ذیربط تکمیل خواهد شد. بررسی نتایج و تهیه استاندارد کارخانه ای نهایی: پس از وصول نتایج آزمونهای انجام شده ، در صورت نیاز بازنگری بر روی استاندارد انجام شده و نسخه نهایی آن توسط دبیر تکمیل می گردد. سپس دبیر متن نهایی استاندارد به همراه گزارش مربوطه تهیه و به منظور اختصاص شماره، به اداره استاندارد استان ارسال میکند.
تذکر مهم: انجام فرآیند تدوین و صحه گذاری استانداردهای کارخانه ای منجر به دریافت شماره ثبت استاندارد درخواست شده توسط ادارات کل استانی بوده و به هیچ وجه به منزله اخذ نشان استاندارد برای کالای درخواستی نمی باشد.

مشاهد فلوچارت مراحل اجرا