پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت پژوهشگاه استاندارد به عنوان پیمانکار فرعی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، ارزیابی نهادهای بازرسی را بر اساس استاندارد 17020 ISIRI-ISO-IEC انجام می دهد. این همکاری از ابتدای فروردین سال 96 بر اساس تفاهم نامه منعقد شده بین پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت و مرکز ملی تایید صلاحیت ایران آغاز شده است و مطابق با روش اجرایی «تایید صلاحیت نهادهای ارزیابی انطباق» به شماره مدرک NACI-P15 بر اساس الزامات استاندارد 17020ISIRI-ISO-IEC در حال انجام است.

کلیه شرکتهای بازرسی موظفند، شش ماه قبل از اتمام تاریخ اعتبار پروانه تایید صلاحیت نسبت به تکمیل فرم درخواست تمدید گواهینامه تایید صلاحیت، موجود در سامانه مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اقدام نمایند. مدارک پس از بررسی و تایید، به پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت ارسال می شود. اعتبار هر گواهینامه تایید صلاحیت صادر شده توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، بر اساس استاندارد 17020 ISIRI-ISO-IEC از تاریخ تجدید، به مدت 3 سال می باشد.


مراحل ارزیابی

جلسه افتتاحیه (تشریح روش ارزیابی، تشریح اهداف ارزیابی، تایید مراتب محرمانگی، معرفی گروه ارزیابی، هماهنگی در مورد برنامه ارزیابی)
ارزیابی سایت مطابق چک لیست 17020 شامل:
1- مشاهده عملکرد Witnessing و دستیابی به شواهد عینی Objective evidence
2- نظارت برعملکرد بازرسین و شخص مدیر فنی
3- نظارت بر نحوه بکارگیری تجهیزات و تسهیلات
4- بررسی گردش کار فرآیند بازرسی و نحوه گزارش دهی
5- بررسی چگونگی به کارگیری روشهای اجرایی مدون بازرسی و چک لیستها

ارزیابی دفتر مرکزی مطابق چک لیست 17020 شامل:
1- الزامات عمومی شامل: بررسی بیطرفی و استقلال، محرمانگی
2- الزامات منابع شامل: کارکنان، تسهیلات و تجهیزات
3- الزامات فرآیندی شامل: روش ها و روش اجرایی بازرسی، سوابق و گزارش ها و گواهینامه بازرسی، شکایات و فرآیند شکایت و درخواست رسیدگی مجدد
4- الزامات سیستم مدیریت شامل: کنترل مدارک، کنترل سوابق، بازنگری مدیریت، ممیزی داخلی، اقدامات اصلاحی و اقدامات پیشگیرانه

جلسه جمع بندی نتایج ارزیابی با حضور اعضا گروه ارزیابی

جلسه اختتامیه با حضور اعضا گروه ارزیابی و مدیران شرکت: تشریح نقاط قوت، عدم انطباق ها، تذکرات، پیشنهادات و فرصت های بهبود

مدارک مورد نیاز جهت تجدید/ اعطاء و گسترش دامنه گواهینامه نهادهای بازرسی بر اساس 17020 ISIRI-ISO-IEC
1- ارائه تقاضانامه کتبی به امضاي نماینده تام الاختیار شرکت که مالکیت سـازمان، دامنـه فعالیـت بازرسی مورد درخواست و منطقه جغرافیایی که شرکت بازرسی کننده در آن فعالیت دارد در تقاضانامه ذکر شده باشد.
2- مدارك حقوقی شرکت (اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی کشور)
3- ارائه نظامنامه کیفیت بر اساس الزامات استاندارد 17020( به انضمام چارت سازمانی و فهرسـت توزیع نظامنامه)
4-روش هاي اجرایی مندرج در استاندارد 17020
5- سوابق فعالیت هاي بازرسی انجام شده و دردست اجرا و نیز گوا هینامه تأیید صلاحیت در سایر زمینه هاي بازرسی (درصورت دارا بودن)
6- فهرستی از بازرسان به تفکیک در دامنه شمول درخواستی شـامل مشخـصات فـردي، مـدارك تحصیلی، گواهینامه هاي آموزشی تخصصی و مدارك مربوط به سوابق تجربی و فعالیت هاي تخصصی
7- فهرست منابع، استانداردها مورد استفاده در دامنه شمول درخواستی
8- دستورالعمهاي بازرسی و چک لیستهاي مورد استفاده در محدوده دامنه شمول درخواستی
9- بیمه نامه مسئولیت حرفه اي
10- فهرست تجهیزات اندازه گیري و سایر امکانات فنی بازرسی
11- معرفـی حـداقل دو کارشـناس داراي پروانـه کارشناسـی اسـتاندارد (براسـاس الزامـات روش اجرائی تأیید صلاحیت شرکتهاي بازرسی فنی)
12- شرح مشاغل و شرایط احراز هر یک از پست هاي سازمانی مؤثر بر کیفیت بازرسی
13- تکمیل و ارائه فرم "پرسشنامه تأیید صلاحیت" شرکتهاي بازرسی فنی

توجه:

1- شرایط احراز بازرسین شامل الزامات تحصیلی، آموزشی، دانش فنی و تجربه می باشد
2- کلیه مدارك درخواستی می بایست به صورت الکترونیک (در قالب CD (نیز ارائه شود.